Quy trình bón phân cho cây Súp Lơ

Cũng như các cây trồng khác, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng sup lơ. Bón đồng bộ sản phẩm phân bón VRAT TRÙN QUẾ chuyên dùng cho rau sẽ cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng đa lượng (NPK) và nguyên tố trung, vi lượng (Ca, S, Mg, B, Zn,...) giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu, giảm sâu bệnh, năng suất và chất lượng cao.

Quy trình bón phân cho cây súp lơ

1. BÓN LÓT CHO SÚP LƠ

quy trình bón phân cho cây súp lơ

Lượng bón:

+ 20 – 25 kg/sào 500 m2; 15 – 18 kg/sào 360m2 (400 – 500 kg/ha): VRAT NPK 5.10.3.

Cách bón:

Trộn đều với đất, bón lót trước khi trồng 3 - 5 ngày.

2. BÓN THÚC CHO SÚP LƠ (chia 3  lần)

quy trình bón phân cho cây súp lơ

Lần 1 (Sau trồng 7 - 10 ngày)

+ Lượng bón:  5 – 10 kg/sào 500 m2; 4 – 7kg/sào 360m2 (100 – 200kg/ha) (VRAT RAU, CỦ, QUẢ).

Lần 2 (sau trồng 20 - 25 ngày)

+ Lượng bón:  20 - 25 kg/sào 500m2; 15 – 18 kg/sào 360 m2 (400 – 500kg/ha) (VRAT RAU, CỦ, QUẢ).

Lần 3 (Trước khi cây ra hoa)

+ Lượng bón: 15 - 20 kg/sào 500m2; 10 – 15 kg/sào 360 m2 (300 – 400 kg/ha)(VRAT RAU, CỦ, QUẢ).

Cách bón: Vãi đều khắp mặt luống.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SÔNG MÃ

Nhân viên khoa học nông nghiệp

Bình luận